CJ Graham

Linda Blair

Chiodo brothers, Mike Martinez and Harrod Blank

Horror Family

Keith David

Danny Trejo

Heather Langenkamp

Tom Savini

Derek Mears

Tyler Mane

Sid Haig

Michael Berryman

Kane Hodder

Kieffer Sutherland & Jason Patric